Menu Close

PSDF lėšomis apmokamos paslaugos

PSDF lėšomis apmokamos paslaugos (ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATRŪRA)

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE

 

Suaugusiųjų gydytojas psichiatras

Teikia pacientui šias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

 • kalbasi su ligoniu, surenka anamnezę;
 • apžiūri ligonį ir nustato preliminarią diagnozę;
 • sudaro tolimesnį tyrimo planą;
 • atlieka tyrimus;
 • nustato klinikinę diagnozę;
 • skiria ir kontroliuoja gydymą;
 • pataria, kaip saugoti ir gerinti sveikatą;
 • išrašo receptus vaistams ir nurodo, kaip juos vartoti;
 • tvarko medicininę dokumentaciją;
 • atlieka kitus būtinus veiksmus, reikalingus paciento sveikatai gerinti;
 • propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos saugojimobei ugdymo priemones;
 • atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizę;
 • atrenka ir paruošia ligonius stacionariniam ir antirecidyviniam, sveikatą grąžinamajam gydymui.

Vykdo ilgalaikį ligonių stebėjimą.

Atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus.

Pildo statistinius apskaitos dokumentus pagal nustatytus reikalavimus.

Konsultuoja pacientų šeimas, teikia informaciją bei rekomenduoja optimaliausią pagalbą.

Nepriskirtais jo kompetencijai, taip pat neaiškiais atvejais bei negerėjant ar blogėjant paciento būklei, nedelsdamas konsultuojasi su atitinkamais specialistais.

Naudoja tik tokias sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje.

Nuolat atlieka psichikos ligų prevencinį darbą:

 • kartu su vietos savivaldos vykdomosiomis institucijomis sprendžia psichikos sveikatos problemas;
  moko ir supažindina visuomenę su psichikos ligų profilaktinėmis priemonėmis;
 • bendradarbiauja su kitomis tarnybomis bei organizacijomis, kurios rūpinasi gyventojais, turinčiais psichikos ir elgesio sutrikimų arba priklausančiais rizikos grupei, globos ir rūpybos struktūromis, ugdymo įstaigomis, antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigomis bei bendrosios praktikos gydytojais

Teikia nurodymus gydymo ir kitos veiklos klausimais psichologui, slaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, paciento aplinkos asmenims bei centro ne medicinos personalui.

 

Vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras

Vykdo ambulatorinę vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūrą:

 • diagnozuoja vaikų ir paauglių psichikos sutrikimus;
 • konsultuoja šeimas (suteikia informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimą, problemas, šeimos pagalbą vaikui);
 • konsultuoja patekusį į krizinę situaciją vaiką ar paauglį centre ir namuose, jei jis neturi galimybės atvykti;
  teikia psichoterapinę pagalbą vaikui ir paaugliui (motinos – vaiko santykių terapija, individualią žaidimo terapiją, elgesio terapiją ir kt.);
 • skiria ir kontroliuoja medikamentinį gydymą;
 • išrašo receptus vaistams ir nurodo, kaip juos vartoti;
 • siunčia vaikus ir paauglius su psichikos sutrikimais į psichiatrijos įstaigos stacionarą, jei ambulatorinis gydymas yra neveiksmingas;
 • tvarko medicininę dokumentaciją;
 • vykdo ilgalaikį ligonių stebėjimą;
 • atlieka profilaktinius sveikatos tikrinimus.

 

Priklausomybės ligų gydytojas psichiatras

Pacientui teikia šias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

 • kalbasi su ligoniu, surenka anamnezę;
 • apžiūri ligonį ir nustato preliminarią diagnozę;
 • sudaro tolimesnį tyrimo planą;
 • atlieka tyrimus (pagal savo kompetenciją);
 • nustato klinikinę diagnozę;
 • skiria ir kontroliuoja gydymą;
 • pataria, kaip saugoti ir gerinti sveikatą;
 • išrašo receptus vaistams ir nurodo, kaip juos vartoti;
 • tvarko medicininę dokumentaciją;
 • atlieka kitus būtinus veiksmus, reikalingus paciento sveikatai gerinti;
 • propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos saugojimo bei ugdymo priemones;
 • atlieka laikinojo nedarbingumo ekspertizes;
 • atrenka ir paruošia ligonius stacionariniam gydymui;
 • vykdo ilgalaikį ligonių stebėjimą.

Naudoja tik tokias sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje.

Bendradarbiauja su teismais, religinėmis ir kitomis organizacijomis, kurios kovoja su alkoholizmu ir narkomanija.

 

Medicinos psichologas

 • Atlieka psichologinę diagnostiką vaikams, paaugliams ir suaugusiems, kuriuos atsiunčia gydytojas psichiatras;
 • Teikia psichologinę pagalbą asmenims, kuriuos atsiunčia PSC gydytojai psichiatrai, nustatę diagnozę ir numatę psichologinės pagalbos būtinumą;
 • Teikia pagalbą krizių atvejais asmenims, išgyvenusiems psichologines traumas;
 • Teikia pagalbą užtikrinant psichologinę reabilitaciją ir readaptaciją tiems asmenims, kurie turėjo psichikos problemų, bei jų šeimos nariams;
 • Teikia psichologines konsultacijas PSC darbuotojams po stresogeninių darbinių situacijų, kai jie pageidauja;
  Dokumentuoja savo darbą (turinį, apimtį, kokybę, pasiektus rezultatus).

 

Socialinis darbuotojas

 • Individualiai bendrauja su pacientu, tvarko socialinius reikalus;
 • Kaupia informaciją apie pacientą, jei reikia, organizuoja pacientų hospitalizaciją (esant neatidėliotinoms indikacijoms (išlaikydamos konfidencialumą ir saugodamos paciento interesus);
 • Organizuoja užimtumo terapiją, atsižvelgiant į vietos sąlygas ir paciento sugebėjimus bei psichopatalogijos ypatumus;
 • Sprendžia iškilusius konfliktus (tarp paciento ir jo artimųjų), pasirenkant optimalų sprendimo variantą;
 • Konsultuoja apie įstatymus dėl socialinių garantijų, lengvatų;
 • Koordinuoja šeimos ir darbovietės santykius su pacientu;
 • Padeda tvarkyti globos, rūpybos, pensijos gavimo bei kitus socialinius dokumentus;
 • Kontroliuoja, kaip globėjas ar rūpintojas vykdo savo pareigas;
 • Padeda tvarkyti dokumentus paciento apgyvendinimui pensionate, suranda vietą ir organizuoja paciento perkėlimą;
 • Jei reikia, padeda organizuoti ligonio nemokamą maitinimą;
 • Bendradarbiauja su bendrosios praktikos gydytojais, slaugos specialistais, kitais sveikatos priežiūros darbuotojais – sprendžiant socialines, buities ir kitas paciento problemas;
 • Rūpinasi paciento gyvenimo ir gydymo sąlygų gerinimu;
 • Padeda pacientui pasirinkti ugdymo ir lavinimo įstaigą.

 

Psichikos sveikatos slaugytojos

 • Vykdo bendruomenės sveikatos priežiūrą, ligų profilaktiką;
 • Propaguoja sanitarinę, ekologinę kultūrą, higienos žinias;
 • Padeda ugdyti negatyvų požiūrį į sveikatai žalingus įpročius;
 • Moka nustatyti, kokios slaugos reikia slaugomam asmeniui;
 • Organizuoja ir įgyvendina slaugą, t. y. renka informaciją (anamnezę) tėvų, komandos narių, kitų tarnybų pranešimus, pildo slaugos dokumentaciją, teikia pirmąją ir neatidėliotiną pagalbą, bendrauja su kitais komandos nariais, teikia terapinę pagalbą, moko šeimos narius, kaip reikia slaugyti;
 • Vykdo gydytojo paskyrimus, saugiai atlieka procedūras, išrašo siuntimus procedūroms, jei prireikia, atlieka injekcijas į raumenis ir veną, kitas procedūras pagal kompetenciją.